Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lexabel 2020

Lexabel is de onderneming van Mr. Marianne I. Verhagen gevestigd te Den Burg, Texel, en houdt kantoor in Amsterdam en Texel. KvK registratienummer 37147482.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (de uitvoering van) iedere opdracht en vervolgopdrachten evenals op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

De opdrachtgever verleent door verstrekking van een opdracht toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet, email en Whatsapp en Zoom. Lees hiervoor de privacyverklaring.

De vergoeding voor de werkzaamheden zal worden berekend per gewerkt uur en vastgesteld op basis van het van tijd tot tijd gehanteerde uurtarief. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en kosten. Facturering geschiedt maandelijks al naar gelang de werkzaamheden zijn verricht. Ten behoeve van opdrachtgever of de uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Betaling van facturen door opdrachtgever is verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van niet tijdige betaling kunnen de werkzaamheden worden opgeschort.

Lexabel is gerechtigd zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te laten vervangen door een derde. Vervanging zal waar mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Lexabel is voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Lexabel is gerechtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door deze derde worden bedongen te aanvaarden. Lexabel zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

Lexabel is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Lexabel afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de vergoeding die in verband met de betreffende opdracht in rekening is gebracht.

Deze algemene voorwaarden zijn mede van kracht ten behoeve van degenen die via Lexabel werkzaam zijn voor opdrachtgever.

In geval van mediation zijn de reglementen van de Mediation Federatie Nederland zoals opgenomen op de website van het MfN (www.mfnregister.nl) mede van toepassing.

Op rechtsverhoudingen met Lexabel is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen daarover zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Lexabel zal altijd de voorkeur geven aan mediation boven rechtspraak.