Privacyverklaring

Privacyverklaring Lexabel 2018
Lexabel is verantwoordelijk voor de verwerking van aan haar verstrekte persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerkt Lexabel?

Indien u een opdracht aan Lexabel verstrekt, verwerkt Lexabel persoonsgegevens die u en/of de andere partij(en) in uw zaak aan Lexabel verstrekken. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Afhankelijk van het onderwerp van de opdracht kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Lexabel uw persoonsgegevens?

Lexabel gebruikt de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt uitsluitend voor de uitvoering van de aan Lexabel verstrekte opdracht en eventueel voor facturatie en administratieve doeleinden.

Hoe lang bewaart Lexabel uw persoonsgegevens?

Dossiergegevens en administratieve gegevens worden gedurende 7 jaar bewaard in verband met fiscale eisen en de registratie eisen van het MfN.

Met wie deelt Lexabel uw gegevens?

Aan Lexabel verstrekte gegevens worden opgeslagen in de (digitale) dossiers van Lexabel en in de hardware van Lexabel en in Microsoft OneDrive en kunnen voorkomen in e-mails die Lexabel verstuurt of ontvangt, en worden daarmee verwerkt door de ICT provider en beheerder van Lexabel.
Administratieve gegevens ten behoeve van facturatie worden gedeeld met de partij die voor Lexabel de financiële administratie verricht.
Met deze partijen heeft Lexabel verwerkersovereenkomsten gesloten waarin een passend niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld.

In het kader van een peerreview kan een daartoe door de Stichting Kwaliteit Mediators gemachtigde inzage hebben in de mediation dossiers van Lexabel. Uw gegevens worden in dat kader vertrouwelijk behandeld.

Lexabel verstrekt uw gegevens verder niet aan derden, tenzij op grond van geldende wet- en regelgeving een verplichting bestaat bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

De ICT beheerder van Lexabel heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking?

U heeft de volgende rechten:
a.    inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b.    rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c.    bezwaar tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d.    In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e.    uw persoonsgegevens in een leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het op de website vermelde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

In geval van wijziging van de regelgeving zal deze verklaring worden aangepast.

Juni 2018